Escalada al Parc Natural

Escalada al Parc Natural

Al Parc Natural de la Serra Gelada existeixen dos sectors d'escalada en el medi natural d'ús habitual (terme municipal de Benidorm; Sector 1: "Pedrera" i Sector 2: "Punta Cavall"), els quals no requereixen d'autorització expressa per a la pràctica de l'escalada encara que sí que es requereix comunicació de l'activitat al propi Parc Natural a través del correu electrònic serragelada@gva.es, especificant la data de realització, el nombre de persones que desitgen realitzar l'activitat, el sector d'escalada que es pretén realitzar i la tècnica d'escalada a utilitzar.

I un tercer sector (Sector 3: "Ciutadella", on s'inclou la via d'escalada clàssica "Diedro Edwars"), pròxim als anteriors, que requerirà d'autorització administrativa prèvia per a poder realitzar l'activitat, en estar inclòs en l'àrea d'especial protecció del PN (Àrea 2.A). Per tant, en el cas de voler practicar l'escalada en el sector 3 (sector "Ciutadella") s'haurà de tramitar formalment aquesta autorització seguint les indicacions que trobarà en l'apartat "Tràmits i sol·licituds" de la nostra pàgina web, sent la informació que haurà d'aportar-se en aquesta sol·licitud:

 • La data i hora de l'activitat.

 • El lloc on es desenvoluparà exactament l'activitat, aportant coordenades UTM de la zona concreta (ETRS89 - Fus 30).

 • La forma d'accés a la zona on es pretén realitzar l'activitat.

 • Tipus d'escalada a realitzar.

 • Esquema aproximat del recorregut (via d'escalada) a realitzar en la paret.

 • El nombre d'escaladors que realitzaran l'activitat de manera simultània.

 • L'autorització del propietari dels terrenys per on es pretén accedir.

 

Condicionants

El nombre màxim de persones autoritzades a realitzar l'activitat d'escalada, de manera simultània, en cadascun dels sectors descrits serà de 4 persones.

En aquestes zones no està permés en cap concepte:

 • L'obertura de noves vies d'escalada (escalada esportiva),

 • L'accés des de les mateixes a les zones d'especial conservació del Parc Natural, concretament les dunes fòssils penjades situades en la base del penya-segat de la Serra Gelada.

 • En qualsevol cas, la pràctica de l'escalada dins de les zones d'especial protecció del Parc Natural de la Serra Gelada no està permés de l'1 de gener al 30 juny per nidificació d'ocells.

 • La pràctica d'escala en la base del penya-segat ("coastering"), en l'anomenada zona d'esquitxada, per la presència en la zona de vermétit (Dendropoma petraeum).

 • Aquelles conductes que contaminen o deterioren els recursos hídrics, geològics i edafològics (abocaments de líquids i sòlids).

 • L'ús del foc amb qualsevol finalitat o modalitat.

 • La recol·lecció d'exemplars vegetals i animals, terrestres o marins, així com la introducció, mitjançant solta, plantació o sembra, d'espècies vegetals foranes.

 • La recol·lecció o alteració dels materials paleontològics o mineralògics, tant de l'àmbit marí com terrestre.

 • L'acampada en tot l'àmbit del Parc Natural.

 

Sectores de escalada en el Parque Natural.

Sector 1 (Pedrera)

Penya-segats localitzats al sud-oest de la "Punta Cavall" o "Punta de les Caletes", autoritzat per a escalada clàssica o climbing y/o escalada en bloc o bouldering. A la zona s'accedix a través del camí d'accés a la "Punta Cavall" o bé a través de l'accés a la "Cala del Ti Ximo".

Sector 2 (Punta Cavall)

Penya-segats que li donen nom al sector, autoritzat per a escalada clàssica o climbing y/o escalada en bloc o bouldering. Al sector 2 s'accedix per la carretera de la "Punta Cavall" o "Punta de les Caletes" (carrer Dos Cales, de Benidorm), al final del mateix.

Sector 3 (Ciutadella)

Sector més al nord, que està inclòs en l'àrea d'especial protecció del PN, disposa del preceptiu informe favorable per a la realització d'escalada clàssica. Sent necessària l'autorització administrativa prèvia per a poder realitzar l'activitat. A més és necessari disposar del permís del propietari dels terrenys pels quals s'accedeix.