Busseig amb escafandre

Busseig amb escafandre

El busseig esportiu-recreatiu i científic amb escafandre autònom és una activitat sotmesa a autorització en les àrees d'especial protecció marina (Àrees 5.A) del Parc Natural de la Serra Gelada i el seu entorn litoral (Article 104, del PORN del Parc Natural - DECRET 58/2005, d'11 de març).

Es requereix de la pertinent autorització administrativa, per part de la Conselleria competent en Medi Ambient, tant per a bussejadors particulars, empreses de busseig com per a projectes científics, d'investigació o seguiment subaquàtics, en les següents àrees d'especial protecció marina:

 • Àrea 5.A.1. Fons de l'llot de Benidormfons limítrofs a l'Illot de Benidorm compresos en un radi de mitja milla, prenent el seu centre en el far de l'illa.

 

 • Àrea 5.A.2. Fons de l'Illa Mitjana: fons limítrofs a l'Illa Mitjana compresos en un radi d'un quart de milla, prenent com a referència el centre de l'illa (coordenades UTM 755.272 i 4.269.656).

 
 • Àrea 5.A.3. Fons de la barra del Mascarat-Morro de Toix: fons limítrofs als penya-segats de la Serra de Toix, compresos en un radi de tres quarts de milla pres des del punt de coordenades UTM 763.507 i 4.280.035 fins a la seua intersecció amb els límits de l'espai.

 

Per a particulars:

Cadascuna de les persones que tinguen la intenció de practicar el busseig amb escafandre autònom en l'entorn marí de l'Illa de Benidorm", l'Illa Mitjana i la zona de Mascarat-Morro Toix hauran de remetre un correu electrònic a: serragelada@gva.es, amb almenys 48 hores d'antelació. Així mateix i per qüestions del servei, sempre que es desitge bussejar en cap de setmana serà necessari realitzar la sol·licitud de busseig abans de les 14.00 hores del divendres anterior a la fi de setmana de l'activitat, perquè aquesta sol·licitud puga ser atesa i contestada pel personal tècnic.

Amb les següents dades:

Nom del bussejador:

D.N.I:

Número de telèfon mòbil:

Correu electrònic

Data de la immersió:

Zona / punt d'immersió:

Número de foli i nom de l'embarcació utilitzada o forma d'accés fins a la zona d'immersió:

Després de la seua recepció i la comprovació de les dades rebudes per part del personal del Parc Natural, se'ls remetrà un justificant nominal d'autorització per a la pràctica del busseig amb escafandre autònom en les zones d'especial protecció marina del Parc Natural. El permís és diari pel que haurà d'emplenar-se cada vegada que es practique el busseig amb escafandre autònom en les zones d'especial protecció marina del Parc Natural.

El sol·licitant haurà de disposar d'aquest justificant durant el desenvolupament de la immersió, en cas de no disposar d'ell després de ser requerit per part de l'autoritat competent s'entendrà que no disposa d'autorització per a la pràctica del busseig amb escafandre autònom en les zones d'especial protecció marina del Parc Natural.

 

Condicionants per a l'activitat

Els bussejadors atendran les següents indicacions de bones pràctiques:

 1. El bussejador haurà de ser acurat amb l'aleteig i els contactes amb el fons. Durant la immersió no s'haurà de colpejar, desplaçar o alçar fauna o substrat. Si no es pot evitar el contacte amb el fons, no s'haurà d'aletejar per a recuperar la flotabilitat, emprant el jupetí per a equilibrar-se.                                                                                    

 2. No està permés danyar a éssers vius, la qual cosa inclou molestar, retindre, recol·lectar, fragmentar, partir, matar, i qualsevol altra forma d'actuació nociva amb qualsevol fi. No s'haurà de capturar animals ni extraure plantes, organismes marins o les seues restes (petxines, closques, etc.) ni restes arqueològiques.                   

 3. No s'haurà d'alimentar a la fauna marina (feeding).                                                    

 4. Durant el desenvolupament de l'activitat s'haurà de respectar a la resta d'usuaris nàutics del Parc Natural. Si troba arts de pesca actius no haurà d'acostar-se per qüestions de seguretat. Si durant el desenvolupament de la immersió s'observa algun tipus d'art abandonada haurà d'avisar al Parc Natural a través del correu: serragelada@gva.es                                                                                                

 5. No està permès el fondeig fora dels llocs habilitats (boies de fondeig). Sent la velocitat de navegació màxima permesa en les zones d'especial protecció marina del Parc Natural de 3 nusos.

 

Per a centres de busseig:

S'haurà de tramitar la sol·licitud d'autorització formal per a la pràctica de busseig esportiu-recreatiu amb escafandre autònom en les zones d'especial protecció marina del Parc Natural de la Serra Gelada i el seu entorn litoral a través del tràmit administratiu corresponent (Article 104 - del PORN del Parc Natural - DECRET 58/2005, d'11 de març). Per a això s'hauran de seguir les indicacions que trobaran en l'apartat "Tràmits i sol·licituds" de la pàgina web del Parc Natural: https://parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-gelada/tramits-i-sol-licituds (tant de manera presencial com telemàtica).

Tenint en compte els següents aspectes:

 • Les sol·licituds hauran de ser registrades amb almenys 30 dies d'antelació a la data sol·licitada per a la seua resolució.

 • Les activitats turístiques o recreatives organitzades i col·lectives que siguen promogudes per particulars o empreses turístiques de serveis complementaris hauran de figurar inscrites en el Registre mantingut sobre aquest tema tema per l'Administració turística i acreditar-lo convenientment en la pròpia sol·licitud.

 • En cas necessari, haurà d'indicar si es realitzen activitats submarines d'esbarjo que impliquen la utilització d'embarcacions de motor.

 • S'haurà d'indicar el nom i foli de les embarcacions amb les quals es realitzarà aquesta activitat, a fi de facilitar el control per part dels serveis de vigilància.

 • Per a la renovació anual de l'autorització s'hauran de complir les mesures correctores indicades en aquesta.

 • Recomanem remetre còpia escanejada de la instància presentada, una vegada registrada, o justificant telemàtic al correu serragelada@gva.es

 

Per a activitats d'inventari, seguiment o qualsevol treball de recerca:

Les activitats d'inventari, seguiment o qualsevol treball de recerca que es duga a terme en l'àmbit del Parc Natural requeriran l'autorització de l'Administració competent en espais naturals protegits, quan siguen promogudes per altres Administracions o per promotors privats, els quals hauran de coordinar-se amb la Conselleria competent en medi ambient i comptar, en qualsevol cas, amb l'autorització expressa d'aquesta (Article 64 - del PORN del Parc Natural - DECRET 58/2005, d'11 de març). En aquest sentit les labors d'investigació científica desenvolupades en les zones d'especial protecció marina del Parc Natural requereixen d'autorització expressa de la Conselleria competent en medi ambient (Article 104 - del *PORN del Parc Natural - DECRET 58/2005, d'11 de març).

Per a això haurà de tramitar la sol·licitud d'autorització formal a través del tràmit administratiu corresponent. Seguint les indicacions que trobaran en l'apartat "Tràmits i sol·licituds" de la pàgina web del Parc Natural: https://parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-gelada/tramits-i-sol-licituds (podent-se realitzar tant de manera presencial com telemàtica).

Tenint en compte els següents aspectes:

 • En la sol·licitud d'autorització corresponent, el promotor haurà d'entregar una memòria en la qual es detallen els objectius, metodologia, pla de treball i relació del personal que intervé en l'estudi.

 • Les sol·licituds hauran de ser registrades amb almenys 30 dies d'antelació a la data sol·licitada per a la seua resolució.

 • Recomanem remetre còpia escanejada de la instància presentada, una vegada registrada, o justificant telemàtic al correu serragelada@gva.es