Filmacions i Gravacions

Filmacions i Gravacions

Gravacions i reportatges fotogràfics dins de l'àmbit del Parc Natural de la Serra Gelada i la seua zona litoral

Les sol·licituds per a gravació o fotografia dins de l'àmbit del Parc Natural seran avaluades, en funció de les seues característiques i la localització, pels tècnics corresponents de les administracions que col·laboren en la gestió del parc:

La informació bàsica que ha de contindre qualsevol sol·licitud per a la realització de reportatges fotogràfics o filmacions en l'àmbit del PN de la Serra Gelada i el seu entorn és:

 1. Tipus i títol de la producció.

 2. Mitjans en els quals s'emetrà o publicarà el treball.

 3. Dades de la productora o persona sol·licitant (CIF/DNI, dades de contacte i adreça postal).

 4. Dades de la persona de contacte / responsable de la producció (nom complet, càrrec, e-mail i telèfon mòbil de contacte).

 5. Data i horari dels treballs previstos.

 6. Descripció detallada dels treballs a realitzar i necessitats especials (en el cas de gravacions  amb Dron s'haurà d'aportar el pla de vol previst).

 7. Nombre de persones i descripció del material tècnic a utilitzar (inclosos els generadors elèctrics amb motor d'explosió a utilitzar, tipus de focus, tipus de càmeres – grua amb càmera, dron amb càmera, etc.- o similars).

 8. Marca, model i matrícula dels vehicles a autoritzar (de cadascun dels vehicles que accediran a les zones d'accés restringit del PN).

 9. Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil obligatori.

Respecte al vol de drons per a la realització de filmacions i gravacions cal tindre en compte que tant l'àmbit terrestre com marí del Parc Natural de la Serra Gelada està inclòs dins de la Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) de la Xarxa Natura 2000 "Illots de Benidorm i Serra Gelada". Per tant dins del seu àmbit no es permet el vol de drons en època de nidificació que comprén el període entre l'1 de gener fins al 30 de juny.

També serà necessari el compliment dels requisits mínims imposats per AESA (Agència Estatal de Seguretat Aèria) en aplicació de la normativa europea de UAS (drons) per a volar qualsevol dron independentment del seu ús (recreatiu o professional) o grandària/pese a partir del 31 de desembre de 2020.

Per tant, les sol·licituds de vol de dron hauran d'anar acompanyades de:

- Número de registre d'operador de UAS.

- Certificat teòric de pilot a distància de UAS emés per AESA.

- Assegurança obligatòria de responsabilitat civil.

Per a més informació pot consultar els següents enllaços:

https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/drones/tienes-un-uas-dron 

Àmbit: Visor Cartogràfic GVA.

Normativa: ACORD de 5 de juny de 2009, del Consell, d'ampliació de la Xarxa de Zones d'Especial Protecció per als Ocells (*ZEPA) de la Comunitat Valenciana.

 

Per tant, si la necessitat de rodatge / fotografia és:

 • Dins de l'àmbit Parc Natural de Serra Gelada i el seu entorn litoral, segons el que s'estableix en el seu Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) (DOGV núm. 4967; Decret 58/2005) i dins de les àrees catalogades com a "usos compatibles" (àrea 2.B) de la Serra Gelada, segons l'art. 66 del PORN, la sol·licitud ha de realitzar-se per l'interessat, amb almenys 30 dies d'antelació a la data sol·licitada per a la seua tramitació:

 

De forma PRESENCIAL, mitjançant una instància general, registrada en qualsevol registre oficial GVA, i dirigida a:                                               

Responsable: Serveis Centrals a València de la Direcció General de Medi natural de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Telèfon: 012 / 963 866 000.

Adreça postal: C/Democràcia, núm. 77, C.P.: 46018 – València. 

 

De forma TELEMÀTICA per mitjà de la corresponent sol·licitud general d'iniciació i tramitació de procediments a través del següent enllaç:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=G18493

Dirigint-la als Serveis Centrals de la Direcció General de Medi Natural i Animal, annexant tota aquella informació que considere oportuna per a la seua resolució.

 

No obstant això, la persona interessada, bé directament o bé a través de la FilmOffice corresponent, haurà de posar-se prèviament en contacte amb l'Oficina del Parc Natural de la Serra Gelada en l'adreça de correu electrònic serragelada@gva.es o bé pel telèfon 629 321 248 (de 9.00 a 14.00 h).

Es recomana enviar-ne una còpia escanejada, una vegada registrada, a la següent adreça de correu electrònic: serragelada@gva.es, per al seu seguiment. Per a més informació contacte amb el Parc Natural en el telèfon 629 321 248.

 

 • En l'edifici del Far de l´Albir i/o en els seus voltants (només la zona oberta al públic, queden excloses la torre Bombarda i la llanterna del far). En el cas de la coberta del mateix s'haurà de consultar prèviament amb l'Ajuntament de l'Alfàs del Pi (concessionari de l'edifici) a través del correu electrònic: museovillaromana@lalfas.com, encara que en tot cas l'Autoritat Portuària d'Alacant tindrà l'última paraula respecte a les autoritzacions d'enregistraments i filmacions en els edificis de de la seua propietat.

La consulta sobre la possibilitat de filmacions i enregistraments en l'edifici del far de l'*Albir haurà de realitzar-se a través del correu electrònic: museovillaromana@lalfas.com, on se'ls indicarà als interessats els tràmits a realitzar depenent de la naturalesa de la seua sol·licitud. 

 

Si la necessitat de rodatge / fotografia és:

 • En el terme municipal de Benidorm

Les sol·licituds de filmació / reportatge fotogràfic, juntament amb la informació bàsica sol·licitada, hauran d'enviar-se a:

Responsable: BenidormFilmOffice / Ajuntament de Benidorm.

Adreça postal: Pl. dels Reis d'Espanya, 1, 3a planta. 03501 Benidorm.

Telèfon: 648 03 67 71 e-mail: filmoffice@benidorm.org

En aquest cas, la sol·licitud d'autorització ha de ser remesa a la Benidorm FilmOffice / Ajuntament de Benidorm amb almenys 20 dies d'antelació a la data sol·licitada.

 

Si el que es requereix és un permís d'accés amb vehicle a motor, per a localitzacions, preproducció,... o similars:

 • En aquelles zones del Parc Natural amb accés restringit per a vehicles a motor, la persona interessada haurà de posar-se en contacte directament amb l'oficina del Parc Natural a través del correu electrònic serragelada@gva.es, i aportar la informació bàsica sol·licitada.

Responsable: Parc Natural de la Serra Gelada i el seu entorn litoral.

Adreça postal: C/ Camí Vell del Far núm. 18. CP: 03581 – l'Albir (l'Alfàs del Pi).

Telèfon: 629 321 248 - e-mail: serragelada@gva.es

En aquest cas, la sol·licitud d'accés amb vehicles a motor en aquelles zones restringides del PN ha de ser remesa a l'oficina del Parc Natural amb almenys 10 dies d'antelació a la data sol·licitada.

 

A manera de resum, pot consultar-se la següent taula:

Si necessites rodar en:

Has de posar-te en contacte amb:

Dins de l'àmbit de Parc Natural

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Oficina del Parc Natural de la Serra Gelada

Terme municipal de Benidorm

BenidormFilmOffice / Ajuntament de Benidorm

Edifici Far de l'Albir o voltants.

 Ajuntament de l'Alfàs del Pi

Domini públic maritimoterrestre

Servei Provincial de Costes a Alacant

 

Per a més informació pots consultar la guia d'aquest espai natural protegit.