Tràmits i Sol·licituds

Tràmits i Sol·licituds

Per a poder avaluar les afeccions a l'espai natural protegit d'aquelles activitats sotmeses a autorització en les diferents zones establides dins de l'àmbit Parc Natural de Serra Gelada i el seu entorn litoral, segons el que es disposa en el seu Pla d'ordenació dels recursos naturals (PORN) (DOGV núm. 4.967; Decret 58/2005), qualsevol interessat, persona física o entitat, ha de realitzar la pertinent sol·licitud:

 

De forma PRESENCIAL a través d'una instància general, registrada en qualsevol registre oficial GVA, i dirigida a:

Responsable: Serveis Centrals de la Direcció General de Medi Natural - Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, específicament al Servei d'Espais Naturals Protegits - Parc Natural de la Serra Gelada i la seua entone litoral annexant tota aquella informació que considere oportuna per a la seua resolució. Annexant tota aquella informació que considere oportuna per a la seua resolució.

Telèfon: 012 / 963 866 000. Fax: 965 938 237.

Adreça postal: Professor Manuel Sala, núm. 2, C.P.: 03003. Alacant. Localització

Horari: de 9.00 h a 14.00 h, de dilluns a divendres. 

 

De forma TELEMÀTICA mitjançant la corresponent sol·licitud general d'iniciació i tramitació de procediments a través del següent enllaç:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=G95565#presentacion

Sol·licitud que ha d'anar dirigida a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori indicant en l'apartat ÀMBIT TERRITORIAL: Servicis Centrals i en MATÈRIA: Espais Naturals Protegits. En EXPOSICIÓ: haurà d'indicar el motiu de la seua sol·licitud i en SOL·LICITUD: el que se sol·licita, indicant clarament que la seua sol·licitud està relacionada amb el Parc Natural de la Serra Gelada i la seua entone litoral. Adjuntant  tota aquella informació que considere oportuna per a la seua resolució.

Les sol·licituds que requerisquen autorització o informe preceptiu s'hauran de registrar amb almenys 30 dies d'antelació a la data sol·licitada per a la seua resolució, es recomana remetre còpia escanejada de la instància presentada, una vegada registrada, o justificant telemàtic a la següent adreça de correu electrònic: serragelada@gva.es, per al seu seguiment.

Finalment, una vegada realitzada la pertinent sol·licitud o de forma prèvia, i amb l'objectiu d'agilitar el tràmit corresponent, l'interessat haurà de posar-se en contacte amb l'oficina del Parc Natural de la Serra Gelada en la següent adreça de correu electrònic: serragelada@gva.es o bé a través del tel.: 629 321 248 (de 9.00 a 14.00 h).

 

* Unitats i subunitats de zonificació de l'àmbit del PORN del Parc Natural de la Serra Gelada, ordenades de major a menor règim protector:

 

ILLOT DE BENIDORM

Àrea d'especial protecció terrestre (Correspon a tot l'àmbit terrestre de l'illa a excepció de l'àrea d'activitats compatibles i la zona de senyals marítims).

Activitats sotmeses a autorització:

Es podran autoritzar activitats d'investigació que no representen un menyscapte dels valors que es pretén protegir.

 

Àrea d'especial protecció marina (Engloba els fons marins de l'Illot de Benidorm en un radi de mitja milla prenent el centre en el far de l'illa)

Activitats sotmeses a autorització:

 • El busseig esportiu i científic amb escafandre autònom.
 • La recol·lecció d'organismes marins o restes arqueològiques.
 • Les activitats submarines d'esbargiment amb embarcacions de motor.
 • Les labors d'investigació científica.

 

 

SERRA GELADA

Àrea d'especial protecció (Inclou els sectors de la serra com ara les àrees culminals, els penya-segats, la duna fòssil, les àrees especialment riques en endemismes vegetals i les que alberguen espècies rellevants de fauna, que requereixen l'establiment de mesures de preservació més estrictes que la resta).

 

Activitats sotmeses a autorització:

Es consideren activitats autoritzables en aquest àmbit, amb l'emissió prèvia d'informe per part de la conselleria competent en medi ambient, les següents:

a) Instal·lació d'infraestructures i adequacions científiques, naturalístiques i didàctiques-ecològiques.

b) Infraestructures de caràcter bla (senderes, tancats, barreres, defenses anticirculació, etc.) quan la seua destinació siga el suport a l'execució de les activitats compatibles amb les necessitats de protecció per a aquests espais. Els miradors i les instal·lacions de seguretat seran les úniques infraestructures majors permeses.

c) Manteniment, conservació o rehabilitació de les infraestructures i edificacions existents.

d) Espeleologia.

e) Recorreguts de senderisme a cavall.

f) Escalada.

g) L'enlairament d'activitats de vol sense motor (parapent i ala delta).

h) Projectes d'investigació sobre els valors naturals i historicoculturals del Parc i treballs de recuperació d'espècies i béns del patrimoni cultural.

i) Apicultura.

j) Plantacions o sembres d'espècies autòctones destinades a la recuperació de les comunitats vegetals.

k) Actuacions compreses en el Pla de prevenció d'Incendis del Parc Natural.

l) Pesca a canya des de terra.

 

Activitats sotmeses a estimació d'impacte ambiental:

a) Construcció de llocs de vigilància i altres infraestructures per a la prevenció d'incendis forestals.

b) Tractaments forestals necessaris per a la conservació i millora de la coberta vegetal o el control d'incendis que no formen part de plans o programes d'actuació aprovats per l'Administració competent.

 

Àrea d'usos compatibles (Correspon a les àrees de vessant de la serra cap a l'oest, així com als sectors litorals d'aquesta per als quals es preveu, per la seua accessibilitat i característiques ambientals, una major intensitat en els usos compatibles amb la conservació i gaudi de l'espai. La seua delimitació es representa gràficament en la corresponent cartografia de zonificació.)

Activitats sotmeses a autorització:

En la zona d'usos compatibles, haurà d'explicar-se amb autorització expressa, a través d'informe emés per la conselleria competent en medi ambient, per a desenvolupar les activitats següents:

a) La recuperació de cultius tradicionals en aquells llocs que històricament s'hagen dedicat a aquest ús, sempre que aquesta recuperació estiga prevista en les estratègies generals de gestió del futur Parc Natural, no supose la destrucció de comunitats vegetals singulars, no s'implanten espècies no tradicionals ni es produïsca moviment de terres o destrucció o deterioració de bancals.

b) Els projectes d'investigació i recuperació d'espècies, formacions geològiques i béns del patrimoni cultural.

c) La recol·lecció d'espècies de consum tradicional i espècimens per a la investigació.

d) La ramaderia extensiva.

e) La colombicultura i la pràctica esportiva tradicional amb coloms.

f) La instal·lació de xicotetes infraestructures rurals (abeuradors, cabanyes, séquies) vinculades a activitats considerades com a compatibles en la present normativa.

g) Les noves captacions d'aigua, siguen per a reg o qualsevol altre ús.

h) El manteniment, conservació o rehabilitació de les infraestructures i edificacions existents, quan no es tracte d'instal·lacions relacionades directament amb la gestió del futur Parc Natural i no es troben compreses en altres apartats del present article.

 

Activitats sotmeses a estimació d'impacte ambiental:

a) La construcció d'aparcaments per a l'ús públic.

b) La reparació i millora de les vies existents sempre que no impliquen un canvi en el seu traçat o amplària.

c) La instal·lació de llocs de vigilància d'incendis i altres infraestructures contra incendis.

 

Activitats sotmeses a declaració d'impacte ambiental:

a) La millora, el canvi de traçat o la construcció de nous camins o pistes forestals i les reformes que requerisquen canvis d'amplària dels existents, quan siguen promoguts per la conselleria competent en medi ambient per a la gestió o restauració dels recursos naturals i en els casos en què aquestes actuacions no estiguen expressament prohibides.

b) Les edificacions permanents relacionades amb l'ús públic i la gestió de l'espai protegit.

c) Les actuacions de manteniment i eventual ampliació de les infraestructures hidràuliques de connexió entre l'EDAR de Benidorm, el sistema de sanejament i el canal baix de l'Algar.

d) La possible ampliació de l'àrea ocupada per l'EDAR de Benidorm, si requisits de caràcter tècnic o ambiental la feren imprescindible, amb la justificació prèvia d'aquesta necessitat.

e) La instal·lació de línies elèctriques subterrànies.

f) Els projectes de recuperació ambiental o restauració d'antics buits miners.

g) Les instal·lacions de recuperació o alberg d'animals, amb justificació prèvia de la necessitat d'ubicar-les en l'àmbit ordenat.

 

ILLA MITJANA

Àrea d'especial protecció terrestre (Tot l'àmbit que ocupa la zona emergida de l'illot té consideració de zona d'especial protecció).

En aquesta zona es considera com a única activitat compatible la realització de treballs de gestió de l'espai, serà autoritzables per conselleria la realització d'investigacions científiques, i no es permet el desembarcament o trànsit amb qualsevol fi.

 

Àrea d'especial protecció marina (Corresponen als fons de l'Illa Mitjana en un radi d'un quart de milla des del seu centre).

Activitats sotmeses a autorització:

 • El busseig esportiu i científic amb escafandre autònom.
 • La recol·lecció d'organismes marins o restes arqueològiques.
 • Les activitats submarines d'esbargiment amb embarcacions de motor.
 • Les labors d'investigació científica.

 

ILLOT DE L'OLLA

Àrea d'especial protecció terrestre (Correspon al sector de l'Illot de l'Olla ocupat en l'actualitat per vegetació natural i que mostra un relleu més marcat, tal com es delimita en la cartografia de zonificació del PORN.

En aquesta zona es considera com a activitat permesa les activitats de gestió de l'espai, es podran autoritzar per part de la conselleria les activitats d'investigació i educació ambiental que no representen un menyscapte dels valors que es pretén protegir.

 

MASCARAT-MORRO TOIX

Àrea d'especial protecció marina (Corresponen als fons del Mascarat-Morro de Toix en un radi de tres quarts de milla).

Activitats sotmeses a autorització:

 • El busseig esportiu i científic amb escafandre autònom.
 • La recol·lecció d'organismes marins o restes arqueològiques.
 • Les activitats submarines d'esbargiment amb embarcacions de motor.
 • Les labors d'investigació científica.