Reserva Marina

Reserva Marina

 


A l'escassa ocupació humana del mitjà litoral s'uneix un mitjà marí continu i relativament homogeni, la qual cosa possibilita un excel·lent estat de conservació de les comunitats biològiques allí assentades, incloent a les poblacions d'espècies d'interès pesquer i els mecanismes ecològics que regulen aquestes. La zona és utilitzada com a calador per la flota artesanal dels ports de Peníscola, Benicarló i Vinaròs. La flota pesquera artesanal que opera en aquestes aigües utilitza una sèrie d'arts entre els quals es troben trasmallos, cadufos, palangres i les arts de solta.

 

Al costat de la declaració de l'espai natural protegit del Parc Natural de la Serra d'Irta (DECRET 78/2001, de 2 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra d'Irta. [2001/Q3289]), es declararà la Reserva Marina d'Irta.

La figura de protecció de la reserva marina, ve definida per la LLEY 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, com:

"Espais marins naturals, la declaració dels quals té com a finalitat la preservació íntegra d'ecosistemes, comunitats o elements biològics o geomorfològics que, per la seva raresa, fragilitat, importància o singularitat, mereixen una valoració especial i es volen mantenir inalterats per l'acció humana."

La zona de front litoral corresponent a la reserva marina es caracteritza per presentar un hàbitat compost per un substrat rocós organitzat normalment en penya-segats de tipus baix-mitjà i alts, entre els quals es desenvolupen formacions sedimentàries de cants, còdols i sorres.

La seva delimitació inclou la franja marina adjacent al Parc Natural de la Serra d'Irta que s'estén entre la desembocadura del barranc de Volante i la del barranc de Malentivet, amb una amplària de fins a –20 metres de profunditat. Sent la superfície ocupada de 941 hectàrees.
Dins de la citada reserva, s'estableix a l'efecte d'ordenació i protecció una zona de reserva marina integral que inclou fins a -10 metres de profunditat.

Posteriorment, la LLEI 16/2003, de 17 de desembre, de la Generalitat, va declarar com a reserva marina d'interès pesquer la zona d'aigües interiors compresa en la reserva natural marina d'Irta. Regulat pel DECRET 163/2006, de 20 d'octubre, del Consell, pel qual ordena la reserva marina de la Serra d'Irta, d'interès pesquer. [2006/12188]. Aquest Decret va ser modificat per la LLEI/5/2017, de 10 de febrer, de la Generalitat, de Pesca Marítima i Aqüicultura de la Comunitat Valenciana.

 

ESTUDIS:

SEGUIMENT CIENTÍFIC DE LA RESERVA MARINA D'INTERÉS PESQUER DE LA SERRA DE IRTA  2017

SEGUIMENT CIENTÍFIC DE LA RESERVA MARINA D'INTERÉS PESQUER DE LA SERRA DE IRTA  2018

SEGUIMENT CIENTÍFIC DE LA RESERVA MARINA D'INTERÉS PESQUER DE LA SERRA DE IRTA  2023