L'Ullal de Baldoví i l'entorn

L'Ullal de Baldoví i l'entorn

Projecte LIFE-Ullals "Recuperació d'un hàbitat prioritari a l'Albufera"

Vista aèria de l'Ullal de Baldoví

Muntanyeta dels Sants

L'Ullal de Baldoví i l'entorn
 
Els ullals de Baldoví i dels Sants es localitzen al terme municipal de Sueca, a les proximitats de la muntanyeta dels Sants de la Pedra. Malgrat l'alteració patida, aquests ullals presenten un estat de conservació acceptable i mantenen uns valors naturals que li atorguen una elevada significació dins del Parc Natural de l'Albufera.
 
Els ullals representen brolladors d'aigües subterrànies d'excel·lent qualitat en què han sobreviscut espècies de fauna i flora pràcticament desaparegudes en els nostres aiguamolls. A més, en aquests enclavaments es desenvolupa l'hàbitat prioritari objecte del projecte (torberes calcàries amb mansega), previst en la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals de fauna i flora silvestres.
 
Els ullals configuren una sèrie de cubetes o llacunes de dimensió variable que s'han vist reduïdes per l'ocupació agrícola i humana. Alguns d'aquests brolladors, com l'ullal de Baldoví en el qual es desenvolupa el projecte, presenta unes dimensions significatives que li atorguen un especial valor. En l'actualitat, la llacuna central té una superfície pròxima a les 0,45 hectàrees, amb unes profunditats màximes de 3,5 metres en els punts d'eixida de l'aigua. L'ullal dels Sants té una superfície més reduïda i, en l'actualitat, la cubeta presenta un major rebliment.
 
L'entorn de l'ullal es caracteritza també per una marcada diversitat d'ambients i paisatges, entre els quals s'assenyala la muntanyeta dels Sants. En aquest aflorament rocós, de gran significació social i cultural, es registren jaciments paleontològics i arqueològics, com també elements arquitectònics singulars, que incrementen la potencialitat d'usos en aquest àmbit de l'espai.

 
LIFE UllalsLIFEAjuntament de SuecaNatura 2000