Visualització de contingut web

Fauna

Águila perdicera

Coenagrium mercuriale

Lagarto ocelado

Sapo común

 

D'acord amb el seu relleu muntanyós i amb la relativa tranquil·litat d'aquests paratges, destaca la presència d'aus rapaces nidificants: àguila de panxa blanca (Aquila fasciata), àguila reial (Aquila chrysaetos), duc (Bubo bubo) i falcó pelegrí (Falco peregrinus), entre altres. Ocupen el vèrtex dels depredadors i lluiten per mantindre les seues poblacions estables. El voltor (Gyps fulvus), cada vegada més freqüent, també podria arribar a niuar a la zona.

En els ambients riberencs, propis del pantà de Buseo i del riu de Sot o del Reatillo, podem identificar aus tan singulars com la polla d'aigua (Gallinula chloropus), el blauet (Alcedo atthis) o la merla d'aigua (Cinclus cinclus). A l'hivern, és habitual albirar agrons blaus (Ardea cinerea) i corba marina grossa (Phalacrocorax carbo).

Entre les espècies autòctones de peixos que podem trobar en el riu del Reatillo estan: l'anguila (Anguilla anguilla), el barb (Barbus barbus) i la truita (Salmo trutta).

De les moltes espècies d'invertebrats presents, crida l'atenció les cites de la rara libèl·lula (Coenagrium mercuriale), de color blau metàl·lic, pròpia d'ambients aquàtics que gaudeixen de bona qualitat ambiental.

Entre els amfibis i rèptils, abunden el gripau (Bufo bufo), el tòtil (Alytes obstetricans), el gripau corredor (Epidalea caramita) i el gripauet (Pelodytes punctatus). Pel seu interés faunístic destaca la tortuga d'aigua ibèrica (Mauremys leprosa), espècie amenaçada que es deixa observar ocasionalment a la vora del pantà i del riu del Reatillo. A les vores dels camins és comú trobar exemplars de fardatxo (Timon lepidus).

Quant als mamífers, el porc senglar (Sus scrofa) és molt abundant, les empremtes de la seua activitat són patents per tot arreu. El teixó (Meles meles), la fagina (Martes foina), la geneta (Genetta genetta), el gat salvatge (Felis silvestris) o la rabosa (Vulpes vulpes), entre altres, també viuen en aquestes muntanyes. En els últims anys s'ha constatat la presència del cabirol (Capreolus capreolus) i la cabra salvatge (Capra pyrenaica), els quals es consideraven extints a la zona. El relleu de la zona ha afavorit la formació de nombroses coves, ecosistemes singulars i fràgils, en l'interior de les quals habita fauna característica com ara la rata penada de ferradura menuda (Rhinolophus hipposideros) i rata penada de ferradura gran (Rhinolophus ferrumequinum).