Geologia

Geologia

PlieguePuertodelasMuelas
Plegament Puerto de las Muelas

 

Conglomerats terciaris de Buseo

 

Fósil de Turritella
Fòssil Turritella

 

 

Anticlinal de Sot de Chera
Anticlinal de Sot de Chera

 

Las Toscas de Sot de Chera
Las Toscas de Sot de Chera

 

Estalactitas
Estalactites


 

GEODIVERSITAT

La geodiversitat és el que realment dota d'una personalitat diferencial el territori d'aquest parc natural, i el que li ha merescut ser seu del Parc Geològic de Chera, primer de la Comunitat Valenciana.

La diferent naturalesa de les forces que van originar les formacions geològiques als dos termes municipals del parc formen un conjunt ple de contrastos: les forces de distensió i les falles normals de la part de Chera, contra les forces de compressió, anticlinals i sinclinals de la part de Sot.

Així, la depressió morfològica de Chera té la constitució d'una fossa tectònica. Es tracta d'una estructura allargada, relacionada amb el Plegament Alpí, limitada per falles que trenquen la cobertora en blocs, dels quals el central apareix més afonat que els laterals.

En l'actualitat, la fossa té preservades moltes de les seues característiques morfològiques originals, desenvolupades entre el Cretaci Superior i el Miocé, període des del qual la fossa s'ha anat afonant una mitjana de 700 metres.

El rebliment sedimentari, format per depòsits lacustres i fluvials, conté restes dels últims dinosaures que van poblar l'actual península Ibèrica.

Respecte al terme de Sot de Chera, s'assenta pràcticament en la seua totalitat sobre calcàries juràssiques i cretàciques molt fracturades. El sistema muntanyós pertany al Plegament Alpí, el qual origina la vall del riu que porta el seu nom, i crea un congost de 400 metres d'alçària i secciona el terme municipal en dos altiplans, denominats respectivament Pera i Plano. Al llarg del congost es poden veure qualsevol classe d'accidents dinamometamòrfics de singular bellesa, i s'observen en distints punts grans deformacions de les capes de pedres, a causa de la formació coneguda geològicament com l'Anticlinori de Sot.

En conjunt, el modelatge càrstic dels nombrosos penyals calcaris ha propiciat l'existència de gran quantitat de coves. Unes presenten belles formacions d'estalactites i estalagmites i altres es desenvolupen al llarg de laberíntiques galeries.

També trobem un altre tipus de coves que s'originen per la formació de travertins en brolladors petrificants, amb espectaculars cascades i nombrosos buits contigus, com les tosques de Cherales o les coves de la Garita. Son els hàbitats prioritaris de la Directiva Hàbitats, coneguts com "Manantials petrificants amb formación de tuf".

A més, el Parc Geològic conté quatre punts declarats Lloc d'Interès Geològic (LIG) per l'Institut Geològic i Miner d'Espanya (IGME). Aquests punts són: La Formació de Margues de Xera, la successió cretàcica de Fuente la Puerca, el Jaciment Paleontològic i els Plecs i falles en el Juràsic de Sot de Xera.

GUIES GEOLÒGIQUES


Des de la Diputació de València, s'han publicat un parell de guies molt extenses i completes amb informació detallada del Parc Geològic i les diferents rutes que es poden realitzar per a poder observar les principals fites geològiques.


La primera “Guia del Parc Geològic de Chera”, publicada en el 1999 consta d'una xicoteta introducció on es detalla la situació geològica de la Fossa Tectònica de Xera i de set itineraris distribuïts en diferents punts del parc on es descriuen totes les formacions geològiques que es van trobant al llarg d'aquests.


La segona “Guia del Parc Geològic Chera-Sot de Chera”, va ser publicada en 2012, quan l'es va ampliar el Parc Geològic a Sot de Xera. Aquesta segona guia consta de quatre parts; la primera d'elles, està dedicada a fer una introducció sobre conceptes bàsics de Geologia, en la segona part del llibre, es fa una introducció al Parc Geològic Xera - Sot de Xera, a la seua importància i les seues principals característiques geològiques. La tercera part del llibre s'ha dedicat a fer una actualització de les rutes geològiques que poden recórrer-se en la localitat de Xera. Finalment, la quarta part de la guia s'ha dedicat a les noves rutes creades en la localitat de Sot de Xera amb motiu de l'ampliació del Parc Geològic a aquest terme.