Vehicles motorizats

Vehicles motorizats

 
La circulació de vehicles de motor està regulada pel Decret 8/2008, de 25 de gener, del Consell.
 
“Article 4. Circulació de vehicles de motor per pistes forestals.
 1. La circulació de vehicles de motor per pistes forestals situades fora de la xarxa de carreteres queda limitada a les servituds de pas a què hi haguera lloc, la gestió agroforestal i les tasques de vigilància i extinció de les administracions públiques, com també d’entitats collaboradores d’aquestes en aquestes funcions.”

 cartell pistes