Fonts

Fonts

Hi ha nombroses fonts i abeuradors repartits per tot el parc de Penyagolosa les aigües dels quals no estan potabilitzades. L'aigua de les àrees recreatives no és apta per al consum humà.