Bústia de consultes del parc natural

Bústia de consultes del parc natural

Recorde que:

  • Si es tracta d'una sol·licitud d'informació ambiental, definida com a tal en la Llei 27/2006, de 18 de juliol, no ha de presentar la seua consulta per mitjà d'este formulari, sinó a través de la Sol·licitud d'Informació Ambiental.
  • Si es tracta d'una queixa o suggeriment, definida com a tal en el Decret 165/2006, de 3 de novembre, no ha de presentar-la per mitjà d'este formulari, sinó a través de la Formulació de queixes/ suggeriments davant els servicis administratius de la Generalitat Valenciana.
  • Si es tracta d'una sol·licitud d'informació pública, definida com a tal en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, no ha de presentar-la per mitjà d'este formulari, sinó a través de la Sol·licitud d'accés a la informació pública.

Se li informa que les dades de caràcter personal obtingudes seran objecte de tractament per part de la Conselleria d'Agricultura,Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual cosa ha de llegir la següent informació bàsica sobre protecció de dades:

  • Nom del tractament: Sol·licitud de queixes, agraïments, suggeriments, peticions, contactes i al·legacions
  • Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la sotssecretaria de la conselleria competent en matèria d'agricultura i medi ambient
  • Finalitat del tractament: Gestió de queixes,  agraïments, suggeriments, peticions, contactes i al·legacions.
  • Exercici de drets: Pot exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de forma presencial o telemàtica de conformitat amb el que preveu l'enllaç següent: http://www.gva.es/va/proc19970
  • Reclamacions: Sense perjuí de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de dades si considera que el tractament de dades personals que li concernixen infringix la normativa en matèria de protecció de dades.

Pot obtindre informació més detallada a l'enllaç següent: https://agroambient.gva.es/registre-de-tractaments

BÚSTIA DE CONSULTES PN TINENÇA DE BENIFASSÀ

PN Tinença de Benifassà

Recordeu que:

Si es tracta d'una sol•licitud d'informació ambiental, definida com a tal en la Llei 27/2006, de 18 de juliol, no heu de presentar la vostra consulta mitjançant aquest formulari, sino a través de la "Sol•licitud d'informació ambiental".

Si es tracta d'una queixa o suggeriment, definida com a tal en el Decret 165/2006, de 3 de novembre, no heu de presentar-la mitjançant aquest formulari, sino a través de la "Formulació de queixes/suggeriments davant els serveis administratius de la Generalitat Valenciana".

Prova de verificació