Visualització de contingut web

Flora i vegetació

 
Castanyer
 

 
Les condicions climàtiques, geològiques i edàfiques, com també la riquesa florística i l'acció humana sobre el medi han donat lloc al reconeixement de diferents formacions vegetals. Per això, la vegetació de la Serra d'Espadà inclou entre les espècies més representatives, alguns endemismes que solament ací podrem observar.
 
Les alzines sureres, una de les formacions més interessants de la Comunitat Valenciana, representen la vegetació potencial en sòls silicis. L'alzina surera, posseeix la peculiaritat d'oferir resistència al foc, la qual cosa li confereix un gran valor ecològic. La resistent escorça de la surera, el suro, convenientment explotat constitueix un recurs econòmic per a les poblacions de la serra.
 
Juntament amb les alzines sureres, o bé formant masses boscoses, trobem el pi pinastre, utilitzat en l'antiguitat per a l'extracció de resines. Es caracteritza per presentar acícules i pinyes més grans que les del pi blanc, que també trobarem compartint sòls calcaris amb les alzines.
 
Altres espècies dignes de menció són els matolls o matollars formats per diverses espècies del gènere Cystus, brucs, càdecs i matapolls. També apareixen arbres o arbustos d'interés com són el reboll o roure reboll, el teix, el grèvol o boix, el castanyer, la blada, el roure valencià o de fulla estreta, l'avellaner, el server i l'arbocer.
 
La serra presenta espècies de gran interés científic o biogeogràfic entre les quals podem destacar endemismes valencians com la bracera, el clavellet de roca, l'herba de llunetes i d'altres com el pericó de sureda i la ginesta de sureda.