Fauna

Fauna

 

El Parc Natural de Penyagolosa i el seu entorn alberga a una fauna de gran diversitat i interés, perquè reuneix espècies pròpies de la muntanya mediterrània amb altres característiques de mitjans eurosiberians, en un paisatge divers i ben conservat.

Mamífers com les cabres salvatges (Capra pyrenaica), cabirols (Capreolus capreolus), gats salvatges (Felis silvestris), teixons (Meles meles), fagines (Martes foina) i rates penades forestals com l'escàs rat penat de bosc (Barbastella barbastellus) o la rata penada orelluda daurada (Plecotus auritus), donen vida a boscos i penyes, mentre que en els herbassars elevats destaca la presència del talpó dels prats (Microtus arvalis).

Entre les aus omplin el cel espècies com els grans voltors comuns (Gyps fulvus), àguiles calçades (Hieraetus pennatus) o els ràpids falconets (Falco subbuteo), així com de forma quasi exclusiva a la Comunitat Valenciana la presència nidificant del pilot (Pernis apivorus). Des dels boscos ens arriben els cants d'una infinitat de pardalets i els tamborilejos dels picots, ressaltant l'impressionant i recentment descobert picot negre (Dryocopus martius), ocell propi de boscos madurs eurosiberians.

Respecte als rèptils cal nomenar dues espècies de distribució molt localitzada a la Comunitat Valenciana, la sargantana roquera (Podarcis muralis) i serp llisa europea (Coronella austriaca), així com el cada vegada més escàs escurçó ibèric (Vipera latastei). Quant als amfibis destaquen les bones poblacions de tòtil (Alytes obstetricans) i, si considerem el pròxim riu Villahermosa, les de truita comuna (Salmo trutta) entre els peixos.

En els invertebrats, per fi, la biodiversitat és enorme, esent important l'existència de quasi 120 espècies de papallones diürnes (el 75% de totes les existents en la C.Valenciana), amb la recuperació després de la seua desaparició anys arrere, de la bellíssima papallona apol·lo (Parnassius apollo). També cal destacar la presència de poblacions de cranc de riu europeu (Austropotamobius pallipes) i d'algunes espècies de caragols amb presència quasi exclusiva en aquest massís, com el raríssim Chondrina tenuimarginata.

 

 

 

 

Cabra hispánica (Autor: Benjamin Albiach)
 Graellsia isabelae (Autor: Joaqin Baixeras)

Parnassius apollo (Autor: Joaqin Baixeras)

Águila perdicera (Autor: Benjamin Albiach)