Drons

Drons

Informació sobre l'ús de drons a la Xarxa d'Espais Protegits de la Comunitat Valenciana


 

El vol recreatiu de una aeronau no tripulada (dron, RPA o UAV) en la Xarxa d'Espais Protegits de la Comunitat Valenciana no requereix autorització, sempre que es complisquen les restriccions de vol indicades en https://drones.enaire.es/

Per motius de conservació i atenció al visitant, es restringeix el vol recreatiu d'aeronaus en els següents espais protegits:

Parc Natural Illes Columbretes

No es permet el vol recreatiu de drons en cap lloc dins de l'àmbit de la Reserva Natural.

Parc Natural Prat de Cabanes-Torreblanca

En tot l'àmbit del parc natural del Prat de Cabanes-Torreblanca no es permet el vol amb dron, segons l'article 42.c) del Decreto 4/2003, de 21 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca  pel qual Queda prohibit el sobrevol a baixa cota de l'espai aeri del parc natural amb finalitat esportiva o recreativa, utilitzant qualsevol tipus de mig tècnic.

Parc Natural Serra d'Irta 

Enlairar, sobrevolar i aterrar una aeronau, prèvia comunicació al Centre d'Interpretació del parc natural ( https://parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-d-irta/centro-de-visitantes ), està permés en:

Les zones d'ús públic sostenible, delimitades en el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de Serra d'Irta ( https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=0706/2007&L=1 ), corresponents a les zones d'ús públic extensiu (representades en color taronja clar) i zones d'ús públic intensiu (en color taronja intens) en:

https://visor.gva.es/visor/?extension=762446,4456427,803686,4478674&nivelZoom=12&capasids=Gris;,Espacios_Protegidos_Inst;59,Espacios_Protegidos_Inst;58,Espacios_Protegidos_Inst;56,Espacios_Protegidos_Inst;55,Espacios_Protegidos_Inst;192,Espacios_Protegidos_Inst;191,Espacios_Protegidos_Inst;189,Espacios_Protegidos_Inst;188,Espacios_Protegidos_Inst;187&tcapas=1.0,0.5,0.5,1.0,1.0,0.6,1.0,1.0,1.0,1.0

En la Reserva Natural marina i en la zona d'amortiment d'impactes del parc natural, que es correspon en la cartografia amb l'àrea que envolta el perímetre del parc natural, entre la línia interior color morat (límit del parc natural) i la línia verda:

https://visor.gva.es/visor/?extension=762446,4456427,803686,4478674&nivelZoom=12&capasids=Gris;,Espacios_Protegidos_Inst;59,Espacios_Protegidos_Inst;58,Espacios_Protegidos_Inst;56,Espacios_Protegidos_Inst;55,Espacios_Protegidos_Inst;192,Espacios_Protegidos_Inst;191,Espacios_Protegidos_Inst;189,Espacios_Protegidos_Inst;188,Espacios_Protegidos_Inst;187&tcapas=1.0,0.5,0.5,1.0,1.0,0.6,1.0,1.0,1.0,1.0

No es permet:

Segons els articles 83.29 i 88.27 del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra d'Irta, DECRET 78/2001, de 2 d'abril, del Gobiern Valencià, pel qual s'aproba el Pla d' Ordenació dels Recursos naturals de la Serra d'Irta en les zones de protecció ecològica i paisatgística està prohibit l'enlairament i aterratge per a la pràctica de vol lliure en qualsevol de les seues modalitats, així com sobrevolar la zona a una altura inferior als 1000 m s.n.m. amb aparells a motor, excepte per raons de seguretat, rescat o activitats relacionades amb la conservació de l'espai protegit per l'òrgan gestor competent.

 

Parc Natural Penyal de Ifach

L'article 22.3 del Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural del Penyal d'Ifac ( https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=0106%2F1994&L=0 ) prohibeix la pràctica de l'aeromodelisme i, anàlogament, està prohibit el vol de drons amb finalitats recreatius en tot l'àmbit del parc natural.

Parc Natural del Turia

En les Àrees Objectiu de Conservació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Túria ( https://dogv.gva.es/datos/2021/09/28/pdf/2021_9665.pdf ) no està permés el vol de drons sense autorització expressa (article 74.3.k de el Decret 112/2021, de 6 d'agost, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Túria).

Poden consultar-se els àmbits territorials d'aquestes àrees objectiu de Conservació (AOC), representades en color verd fosc, en:

https://visor.gva.es/visor/?extension=656312,4353256,768276,4405393&nivelZoom=11&capasids=Gris;,Espacios_Protegidos_Inst;75,Espacios_Protegidos_Inst;74,Espacios_Protegidos_Inst;73&tcapas=1.0,1.0,1.0,1.0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Qualsevol pla de vol amb la finalitat de realitzar fotografies, vídeos o reportatges per a la seua publicació o el seu ús tècnic o científic en els espais protegits de la Comunitat Valenciana necessita de autorització administrativa mitjançant la tramitació telemàtica de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori.

En realitzar la sol·licitud en seu electrònica, és convenient aportar la següent informació:

1) La sol·licitud ha de dirigir-se a la DIRECCIÓ GENERAL DE MEDI NATURAL I AVALUACIÓ AMBIENTAL.

2) Espais protegits (Reserves Naturals, Parcs Naturals, Paisatges Protegits i Monuments Naturals) on es preveu aconseguir les imatges aèries. Pot consultar-se els seus àmbits territorials en el visor cartogràfic oficial de la Generalitat Valenciana, visor.gva.es , obrint les pestanyes (capes) Medi Ambient/Espais Protegits i marcant les caselles de Espais Naturals Protegits i Xarxa Natura 2000. 

3) Dates per als quals se sol·licita poder volar en cadascun dels espais protegits i els seus fins (científic, tècnic, agrònom. etc..).

4) Documentació reglamentària en vigor que acredite la qualificació de pilot i aeronau.