condicions d'ús i normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal del portal

condicions d'ús i normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal del portal

Gràcies per col·laborar en aquest sistema de sol·licitud de visita concertada. L'informem que les dades de caràcter personal contingudes en l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99), presentant o enviat una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI, davant de la Subsecretaria de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient - C/ Castán Tobeñas, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, 46018 de València