Condicions per al correcte desenvolupament de la visita

Condicions per al correcte desenvolupament de la visita

  • Les condicions de la visita establertes en aquest document no podran modificar-se llevat que es comunique a l'Equip d'Educació Ambiental del Parc Natural amb una antelació mínima de 3 dies.
  • El sol.licitant serà el responsable de la correcta utilització dels equipaments i instal·lacions (mobiliari interior i exterior, zones ajardinades, delimitacions especials, etc.), del Parc Natural.
  • El sol.licitant serà el responsable que el grup deixe l'àrea utilitzada neta de residus i de la correcta utilització de les papereres i contenidors.
  • El sol.licitant serà el responsable del comportament del grup durant el desenvolupament de l'activitat.
  • El sol.licitant estarà present i acompanyarà al grup i al Guia durant tot el temps que dure l'activitat.
  • Amb condicions meteorològiques adverses l'Equip d'Educació Ambiental del Parc Natural es reserva el dret de canviar la programació establida en aquesta reunió prèvia o, fins i tot anul·lar la visita en casos extrems.
  • La responsabilitat civil corresponent a la visita i, si és procedent, l'assegurança d'accidents, correran a càrrec del grup.