Visualització de contingut web

Fauna

  
 
 
La presència d’un determinat tipus de fauna està condicionat per les característiques ambientals i la disposició d’aliment, i es poden associar els distints grups de fauna a formacions vegetals. En aquest sentit es pot parlar de:
 
Fauna de cultius: a les zones més baixes de la serra es pot trobar el papamosques gris i el capsot. Entre la vegetació arbustiva, a les vores dels bancals, habita la bosqueta comuna. A les oliveres es pot escoltar el mussol o el xot, o trobar senyals de conills. Molt més difícil és de detectar l’eriçó. Els bancals erms són l’habitat de la serpeta cega. En els camps de cereals destaquen la guatlla i el cruixidell. A les zones més humanitzades es poden trobar teuladins, estornells, dragons, ratolins, òlibes, rates penades comunes, ratots orelluts meridionals o sargantanes ibèriques.
 
Fauna de boscos: la pineda porta associades espècies com el capellanet o el bectort. Els pins de major port són elegits per l’escàs astor per fer els nius. Dins de l’espessor del carrascar trobem rèptils com ara la serp de ferradura i la serp llisa meridional. Entre la diversitat d’espècies d’aus cal destacar el pit-roig, el reiet safraner, la busquereta de casquet i el pinsà comú. També l’esparver i el gamarús com a rapinyaires més representatives. Entre els mamífers habiten la musaranya, el porc senglar, la rabosa i l’escàs gat salvatge, entre altres.
 
Fauna de cingles: aquest habitat té dues espècies emblemàtiques dins de la serra: l’àguila de panxa blanca, rapinyaire de gran mida que ubica els seus nius a les penyes més inaccessibles del parc, i el gran duc, amb diversos territoris dins de l’àmbit d’influència del carrascar. També apareix el falcó peregrí, la torrudana, la cuaroja fumada i la merla blava. Les bases de les parets rocoses constitueixen l’habitat de la fagina.
 
Fauna de matoll de solana: s'hi poden trobar diferents tipus de busqueretes o cogullades. Dins dels rèptils cal esmentar la serp d’escala i la serp verda, i la sargantana cuallarga.  
 
Fauna riberenca i aquàtica: hi destaca el cranc de riu autòcton, pràcticament extingit a la zona, desplaçat pel cranc de riu americà. Es pot escoltar el croar de la granota i entreveure a les aigües de poca profunditat exemplars de madrilla bagra i barb. Hi ha també rèptils com la serp d’aigua o la tortuga d’aigua. Esporàdicament, es pot contemplar la cuereta torrentera o escoltar els inconfusibles reclams del rossinyol bord, el rossinyol comú o l’oriol. També hi ha mamífers com la rata d’aigua.
 
 
 
Descàrrega del quadern fauna